Skip to main content
Uncategorised

Regulamin

By 30 maja, 2018No Comments

Regulamin korzystania z strony internetowej www.nowy-ped.pl funkcjonującego pod domeną o nazwie nowy-ped.pl


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Serwis Internetowy „Nowy-ped.pl”,jest administrowany i prowadzony przez Krzysztof Toboła zwanego dalej Administratorem.

§ 2

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Przesyłając wiadomość, komentarz, zdjęcie, film itp Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia w całości i bez zastrzeżeń i zobowiązuje się do ich przestrzegania w całości.

§ 3

Wszelkie wyrazy opisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

1)      Administrator – to podmiot zarządzający stroną internetową.

2)      Serwis nowy-ped.pl – to zbiór informacji udostępniona w sieci Internet pod adresem www.nowy-ped.pl umożliwiający Użytkownikowi przeglądanie wydarzeń, artykułów, zdjęć, filmów oraz przesyłanie wiadomości, komentarzy, zdjęć, filmów;

3)      Regulamin – to niniejszy regulamin;

4)      Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną będącą osobą pełnoletnią i mającą pełną zdolność do czynności prawnych, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, a w szczególności korzysta z Serwisu przesyłając/dodając komentarz, wiadomość, artykuł, zdjęcie lub film za pośrednictwem Serwisu;

5)      Komentarz  oznacza każdą pojedynczą jednostkę treści, umieszczoną pod inną treścią przez Użytkownika, przy pomocy funkcjonalności komentowania, dostępnej pod niektórymi treściami serwisu (np. Artykułami);WZAJEMNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 4

 1. Dostęp do Serwisu można uzyskać za pośrednictwem sieci Internet w sposób bezpłatny.

 2. Serwis oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, teksty, logotypy, elementy graficzne, materiały audio i wideo, aplikacje oraz opracowania stanowią własność Serwisu, wyłączając te informacje i materiały, które są odrębną własnością innych producentów, dystrybutorów, usługodawców i Użytkowników. Powyższe zastrzeżenie dotyczy również wszelkich materiałów, które Serwis dostarcza Użytkownikom innymi kanałami elektronicznymi, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

 3. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust. 2, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne – chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.


§ 5

 1. Użytkownik poprzez umieszczenie materiałów w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystanie tych materiałów przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.

 2. Użytkownik udziela Serwisowi prawa do nieodpłatnego korzystania i rozpowszechniania, a w szczególności prawo do kopiowania, publikowania, dystrybucji, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób, na jakimkolwiek polu eksploatacji wszystkich materiałów dostarczanych do Serwisu. Użytkownik oświadcza jednocześnie, że dodając materiały w Serwisie posiada prawo autorskie lub zgodę do dysponowania tym materiałem.

 3. Użytkownik Serwisu uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest niedopuszczalne – chyba, że na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawnioną osobę.

 

§ 6

1.  Każdy z Użytkowników Serwisu zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:

 • przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób (ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.),

 • nieupubliczniania swoich lub cudzych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych,

 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu,

 • zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.

2.  Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, w szczególności treści:

 • wulgarnych (art. 3 ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.);

 • obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych za powszechnie za obraźliwe (art. 202 Kodeksu karnego);

 • naruszających dobra osobiste innych osób (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 – 196 i art. 212 oraz 216 Kodeksu karnego);

 • nakłaniających do popełnienia przestępstwa, propagujących przemoc (art. 119 Kodeksu karnego);

 • nakłaniających do używanie alkoholu i narkotyków (art. 2 (1) ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.; art. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.);

 • nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady tzw. netykiety.

3.  Niedopuszczalne jest nieuprawnione korzystania z cudzego wizerunku.

4.  Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Portalu do rozsyłania oraz umieszczania w Portalu niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam) .
5.  Zabrania się umieszczania w Serwisie i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

 1. oprogramowania objętego prawami innych osób – bez właściwego upoważnienia,

 2. oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,

 3. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.

6.  Komentarze wysyłane publikowane są automatycznie w Serwisie.§ 7

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za charakter i treść zamieszczanych przez Użytkowników Komentarzy. Nie dokonuje również ich bieżącej weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa. Czynności w zakresie weryfikacji charakteru prawnego Komentarzy podejmowane są przez Administratora dopiero wraz z otrzymaniem informacji mailowej o naruszeniu maksymalnie w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. Zgłoszenia o naruszeniu wysyłamy drogą elektroniczną na kontakt@powiatsuski24.pl w tytule maila wpisując „Zgłoszenie komentarza”.

 2. W razie powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w umieszczonym przez Użytkowników materiale (komentarz, informacje nadesłane drogą e-mail’ową itd., itp.) treści naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Administratorem pod adresem: krzysztof.tobola1974@gmail.com

 3. W treści zgłoszenia naruszenia, o którym mowa w ust. 2 należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego to zgłoszenie, określić na czym owo naruszenie polega, wskazać dokładną datę zamieszczenia materiału, jego autora oraz naruszające prawo bądź postanowienia niniejszego Regulaminu treści w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu.

 4. W uzasadnionych przypadkach Administrator zastrzega możliwość czasowego, a nawet ostatecznego zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu bez podania przyczyny i udzielania ostrzeżenia.


§ 8

 1. Administratorowi przysługuje wyłączne prawo ustalania zawartości Serwisu, w tym także prawo do usunięcia i modyfikacji treści oraz funkcji Serwisu, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem.

 2. Serwis zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad z korzystania z Serwisu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez Serwis usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. W szczególności dotyczy to możliwości wprowadzania odpłatności za korzystanie z wcześniej bezpłatnych usług.

 3. O zmianie zasad użytkownicy zostaną w czytelny sposób poinformowani w ramach systemu informacyjnego Serwisu.

 4. Kontynuowanie korzystania przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian, o których mowa w ust. 1 i 2 jest równoznaczne z ich akceptacją.


§ 9

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Portalu przez Użytkowników.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w nim informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta lub dostawcy.

 3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez Serwis.


§ 10

 1. Administrator wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją Serwisu co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

 2. Administrator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów i nie jest odpowiedzialny za należytą jakość towarów i usług. Nie jest także odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem lub przy pomocy Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.


§ 11

 1. Administrator nie udziela także żadnej gwarancji, iż wszystkie aplikacje i mechanizmy Portalu takie jak formularze, odnośniki, mechanizmy wyszukujące będą działały w sposób prawidłowy.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie mogą powstać w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu powyższych mechanizmów.


§ 12

 1. Administrator odpowiada wobec Użytkownika za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej Regulaminu, wyłącznie gdy szkoda powstanie z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora, przy czym odpowiedzialność za szkody ogranicza się w każdym przypadku do szkody rzeczywistej (damnum emergens). Strony wyłączają równocześnie deliktową odpowiedzialność Administratora za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem, które stanowi jednocześnie niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej Regulaminu.

 2. W przypadku wystąpienia wobec Administratora przez osobę trzecią z jakimkolwiek żądaniem dotyczącym w sposób pośredni lub bezpośredni treści komentarza wprowadzonego przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest pokryć w całości wszelkie roszczenia z jakimi wystąpią osoby trzecie względem Administratora niezależnie od kwoty roszczenia i zasadności tego roszczenia, a także niezależnie od podstawy prawnej takiego roszczenia.


§ 13

Reklamacja składana przez Użytkownika powinna mieć formę pisemną i zostać przesłana listem poleconym na adres Administratora, tj. ADMINISTRTOR. Reklamacja zostanie rozpoznana przez Administratora w terminie do 14 dni od dnia jej wpłynięcia. Administrator poinformuje drogą mailową Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji, chyba że dotyczy ona dysfunkcji lub usterki wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisów lub bezpośrednio przez Administratora.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

 1. Nieważność jednego lub więcej postanowień niniejszego Regulaminu nie powoduje nieważności całego Regulaminu. W takim przypadku Strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postanowienia, takim które jest zbliżone do niego celem.

 2. W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie Sąd miejscowo właściwy dla Administratora.

 4. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania Serwisie. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Wersja Regulaminu widniejąca na stronach Serwisu zawsze jest wersją aktualnie obowiązującą.