Skip to main content
Zasady przymierze

Przymierze – miejsce wspólnoty w Kościele

By 3 maja, 2014No Comments

Preambuła

Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia.”

Dz 2, 42-47

Odpowiadając na Boże powołanie oraz wezwanie Kościoła Katolickiego do apostolstwa na mocy chrztu i bierzmowania, pragniemy tworzyć wspólnotę przymierza, której dążeniem jest ożywianie duchem chrześcijańskim porządku doczesnego, staranie się, by orędzie zbawienia zostało poznane i przyjęte przez wszystkich ludzi, wykonywanie dzieł pobożności i miłości oraz oddawanie chwały Jedynemu Bogu, Jezusowi Chrystusowi. 

KPK kan. 298

KKK § 900

Treść zobowiązania, która znajdzie się w Przymierzu:

Włączeni poprzez chrzest do Świętego Kościoła Powszechnego oraz umocnieni Duchem Świętym w sakramencie bierzmowania jesteśmy wezwani do współdziałania z łaską Chrystusa myślą, słowem i uczynkiem, by żyć wiarą i ustawicznie ją wyznawać. 

Zasady szczegółowe, które stanowią uzupełnienie treści Przymierza i są jego integralną częścią, ale które nie zostaną ujęte w samym podpisywanym przez wchodzącego do Przymierza dokumencie (są załącznikiem uszczegóławiającym zapisy Przymierza):

 1. „Włączeni poprzez chrzest do Świętego Kościoła Powszechnego oraz umocnieni Duchem Świętym w sakramencie bierzmowania”:

  1. Członkowie Wspólnoty Przymierza „Nowy Pęd” są świeckimi katolikami.
  2. Wspólnota Przymierza „Nowy Pęd” jest wspólnotą wiernych żyjących pod jednym przewodnictwem papieża oraz biskupów pozostających z nim w łączności 
  3. Wspólnota Przymierza „Nowy Pęd” ma swoją siedzibę przy Parafii NNMP w Suchej Beskidzkiej i tę parafię wspiera swoją działalnością. Członkowie Wspólnoty należący do innych parafii są zobowiązani w miarę swoich możliwości do służby również na rzecz swoich wspólnot parafialnych.
 2. „Jesteśmy wezwani do współdziałania z łaską Chrystusa myślą, słowem i uczynkiem, by żyć wiarą i ustawicznie ją wyznawać”:

  1. Dla członków Wspólnoty Przymierza „Nowy Pęd” współdziałanie z łaską Chrystusa oznacza ustawiczne dążenie do trwania w stanie łaski uświęcającej, co wyraża się życiem sakramentalnym, a szczególnie staraniem się o pełne uczestnictwo w Eucharystii w każdą niedzielę 
  2. Wspólnota Przymierza „Nowy Pęd” jest wspólnotą charyzmatyczną. Jej członkowie wyrażają współdziałanie z łaską Chrystusa myślą, słowem i uczynkiem poprzez staranie się o dary duchowe i korzystanie z nich zarówno w życiu codziennym, jak i podczas służby w Kościele
  3. Będąc częścią Kościoła Apostolskiego członkowie Wspólnoty Przymierza „Nowy Pęd” są zobowiązani do tego, by przez nich inni ludzie mogli usłyszeć Ewangelię i poznać Chrystusa
  4. Członkowie Wspólnoty Przymierza „Nowy Pęd” wspierają działania zmierzające do odnowy Kościoła Katolickiego zgodnie z zasadami wypracowanymi przez Sobór Watykański II
  5. Członkowie Wspólnoty Przymierza „Nowy Pęd” wspierają dążenia ekumeniczne Kościoła Katolickiego

Spisane na podstawie:

Katechizm Kościoła Katolickiego Dział drugi: WYZNANIE WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ, Rozdział trzeci: WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO, Artykuł 9: „Wierzę w święty Kościół powszechny” (748-975) 

Konstytucja dogmatyczna o Kościele „LUMEN GENTIUM” Rozdział VI Katolicy świeccy http://www.tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=3825

Dekret o ekumenizmie „UNITATIS REDINTEGRATIO”

Dekret o apostolstwie świeckich „APOSTOLICAM ACTUOSITATEM”

Encyklika Jana Pawła II “Ut unum sint” 

DEKLARACJA DOMINUS IESUS O JEDYNOŚCI I POWSZECHNOŚCI ZBAWCZEJ JEZUSA CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA 

Kodeks Prawa Kanonicznego Kan. 298 – 301

Odsyłacze” postulowane do ujęcia w innych zasadach:

 1. Animator ma prawą zapytać członka wspólnoty przymierza „Nowy Pęd” o jakość jego życia sakramentalnego, a zwłaszcza korzystanie z sakramentu pokuty oraz o pełne uczestnictwo w Eucharystii – proponowane do włączenia w zasady dotyczące porządku we Wspólnocie