HISTORIA WSPÓLNOTY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Wybrane wydarzenia z życia Wspólnoty:

 • Powstanie grupy modlitewnej po rozpadzie Oazy suskiej
 • Powstanie trzonu wspólnoty
 • Pierwszy obóz zimowy w Zawoi Zakamień
 • Odnowienie salek katechetycznych na Kułasówce – miejsce spotkań na długie lata
 • Pierwszy obóz letni w Lalikach
 • Budowanie relacji z innymi wspólnotami
 • Przeniesienie miejsc spotkań do Domu Katolickiego
 • Zmiany w życiu naszym i wspólnotowym: zakładanie rodzin, zmiana sposobu zarządzania wspólnotą
 • Zmiana nazwy wspólnoty na Nowy Pęd
 • Prace nad zmianą organizacji wspólnoty

    Bóg w dalszym ciągu pisze historię tej Wspólnoty Przymierza Odnowy w Duchu Świętym powstała w latach 90. XX w. na fundamentach grupy oazowej w Suchej Beskidzkiej. Po rozpadzie owej grupy Ruchu Światło-Życie okazało się, że członkowie należącej do niej diakonii modlitewnej chcą nadal spotykać się co 2 tygodnie na spotkaniach modlitewnych w kościele parafialnym w Suchej Beskidzkiej. W tym samym czasie kilkoro ludzi nie znających się wcześniej nawiązało przyjaźnie z osobami z innych miast zaangażowanych w odkrywanie Boga. Jak się później okazało, był to początek budowania relacji między naszą a innymi wspólnotami (działającą wówczas wspólnotą z Raciborza i trwającą do dziś wspólnotą Miasto na Górze z Bielska-Białej). 

    Zawiązanie tych relacji stało się inspiracją do szukania Boga na serio, do poważnego traktowania słów zapisanych w Biblii. W ten sposób ludzie, którzy poznali Boga w sposób żywy w swoim życiu, do dziś stanowią trzon wspólnoty Nowy Pęd. Pierwsze spotkania modlitewne gromadziły około 5 osób, z czasem zaczęło przybywać ich więcej: członków naszych rodzin, przyjaciół ze szkoły, a potem z pracy. Poruszeni przez Ducha Świętego za zgodą krakowskiej Kurii przyjęliśmy nazwę Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym w Suchej Beskidzkiej. 

    Członkowie wspólnoty nie tylko modlili się, ale także uczestniczyli w rekolekcyjnych wyjazdach, nazywanych obozami. Pierwszy z nich odbył się zimą w Zawoi Zakamień. Rozrastająca się wspólnota pragnęła cotygodniowych spotkań, stąd poszukiwanie odpowiedniego do tego miejsca Udało się znaleźć ciekawe, ale opuszczone miejsce: salki katechetyczne na Kułasówce, które przez wiele lat, dzięki przeprowadzonemu z pomocą Bożą remontowi, służyły nam na spotkania modlitewne. Została także w tym czasie podjęta decyzja by organizować rekolekcyjne wyjazdy letnie (na 7 dni). Na miejsce naszego pierwszego obozu wybraliśmy wioskę na Żywiecczyźnie – Laliki. Miejsce to, stary dom, choć znów opuszczone (o tym pierwszym obozie letnim do dziś krążą wśród nas legendy), na wiele lat stało się miejscem naszych wyjazdów (później mieszkaliśmy już w szkole podstawowej), zawsze przy życzliwym wsparciu księdza Wojciecha Janke, proboszcza tamtejszej parafii, który kilka lat wcześniej prowadził „naszą” grupę Ruchu Światło-Życie. Obecnie, ze względu na rosnącą liczbę członków (w tym dzieci), najczęstsze miejsce naszych wyjazdów to Koninki w Gorcach.

    Prócz miejsca odbywania naszych rekolekcji, zmieniło się także miejsce naszych wspólnych spotkań. Stał się nim Dom Katolicki w Suchej Beskidzkiej (dawniej znany jako Dom Kultury lub Żuczek). Spotkania modlitewne, obecnie w każdą sobotę o 17:30 (śpiew, modlitwa, rozważanie Słowa Bożego), odbywają się na dużej Sali, zaś w bocznych salkach mają swoje zajęcia, oparte na Biblii, nasze dzieci. Każdy chętny może uczestniczyć w takim spotkaniu. Ponadto Członkowie wspólnoty spotykają się także w mniejszych grupach co 2 tygodnie na modlitwie i rozważaniu Biblii oraz wykorzystują własne talenty służąc innym.

    Zmiany dotknęły także sposób zarządzania wspólnotą, gdy z jednoosobowego sposobu zarządzania wspólnoty przez tzw. lidera, została podjęta decyzja zarządzaniu kolegialnym (3 liderów), wybieranych w demokratycznym głosowaniu. Kolejnym krokiem była zmiana nazwy wspólnoty na Nowy Pęd, a wcześniej, z myślą o pomocy potrzebującym w duchu Ewangelii, założenie Fundacji o tejże nazwie. Obecnie trwają prace nad uregulowaniem praw i obowiązków członków wspólnoty (tzw. przymierze).

I choć nasza wspólnota przeżywała, jak każda rodzina, chwile radosne, jak i smutne, gdy z różnych powodów opuszczali ją bracia i siostry, to trwanie większości z nas, przez lata i różnorakie doświadczenia, we wspólnocie jest żywym dowodem na to, że podjęte przez nas wiele lat temu decyzje, by trwać przy Bogu niezależnie od okoliczności, z Jego pomocą są realizowane, niezależnie od tego czy wyjeżdżaliśmy nas studia, szukaliśmy pracy czy zakładali rodziny. Dlatego właśnie zapraszamy do naszej wspólnoty ludzi takich jak my: młodych, studiujących, pracujących, z rodzinami – nie musicie rezygnować z waszego życia, mówiąc Bogu „TAK”.

Modlitwa Wstawiennicza

Na czym polega modlitwa wstawiennicza?

Jest ona modlitwą, podczas której grupa osób wstawia się za człowiekiem potrzebującym umocnienia, uzdrowienia, uwolnienia, przez co objawia się i urzeczywistnia zatroskanie Boga o człowieka, który jest wrażliwy na jego cierpienie, grzech, zniewolenie.


Modlitwa wstawiennicza nie jest niczym innym, niż  jednym z rodzajów modlitwy prośby, wyróżniającym się tym, że nie modlimy się w niej za nas samych, ale  za kogoś innego. Osoba, za którą się modlimy przychodzi, sama prosi o modlitwę i podaje jej szczegółową intencję. 

Oprócz modlitwy, osoba otrzymuje doświadczenie Kościoła podczas modlitwy wstawienniczej. Człowiek czuje, że ktoś jest przy nim, że nie jest sam ze swoimi problemami.

Dlaczego lepiej modlić się wspólnotowo niż pojedynczo?

Pismo Święte mówi: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (MT 18, 20) oraz „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie” (Mt 18, 19). Zapewnienie obecności samego Jezusa podczas takiej modlitwy, oraz większa skuteczność tej modlitwy, zachęca Nas do jej praktykowania.

Jeżeli potrzebujesz modlitwy, zapraszamy.

Modlitwa odbywa się w salce Domu Katolickiego, w co drugą sobotę przed spotkaniem modlitewnym Wspólnoty Nowy-Pęd, od godz. 16:00. Najlepiej umówić się mailowo (intencje.modlitewne@op.pl) lub telefonicznie-sms (501377219).

Pamiętaj, aby przystąpić do modlitwy w stanie łaski uświęcającej. W stanie grzechu ciężkiego jesteśmy oddaleni od Pana Boga i niezdolni przyjąć Jego dary. 

modlitwa-wstaw

Kurs Alfa

Alfa Sucha 

Pragniemy zaprosić chętnych na kurs w Suchej Beskidzkiej.

Gościnność, rozmowa, zrozumienie i ciekawe historie to określenia kursu Alfa, które niezwykle trafnie charakteryzują nas i naszych przyjaciół. 

Przyjdź i przekonaj się sam!


Czym jest kurs Alfa

Co to jest Kurs Alfa? 
Alfa to cykl 10 spotkań prezentujących podstawy chrześcijaństwa, w sposób przystępny i nie wywierający presji. Jest to miejsce, gdzie można dzielić się swoimi przemyśleniami i odkrywać sens życia. Alpha jest przeznaczona w pierwszym rzędzie dla osób, które nie chodzą do kościoła lub nie byli w kościele od dawna, a są zainteresowani wiarą chrześcijańską.

Zapraszamy na stronę naszych przyjaciół ze wspólnoty Góra Oliwna, to od nich uczyliśmy się prowadzić kursy Alfa.

Fundacja Nowy Pęd

Celem Fundacji jest: 
 1. Zapobieganie w duchu chrześcijańskim zjawiskom patologicznym powszechnie występującym we współczesnym społeczeństwie: chorobom, przemocy, biedzie, bezrobociu, przestępczości, narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom. 
 2. Organizowanie w duchu chrześcijańskim pomocy materialnej, edukacyjnej, prawnej, medycznej: osobom bezrobotnym, resocjalizowanym, wychodzącym z nałogów i ich rodzinom. 
 3. Pomoc materialna, edukacyjna, prawna, medyczna osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, starszym i innym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej.

 
Obszary działań
 1. Działalność charytatywna
 2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
 3. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 
 1. Ochrona i promocja zdrowia
 2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym