POKORA BOGA OJCA- wstęp

Poprzedni artykuł, w którym pisałem o pokorze Trójjedynego Boga, wcieleniu i krzyżu, zrodził niebezzasadne pytanie dotyczące Boga Ojca: czy możemy mówić o pokorze Ojca w Jego relacjach z Synem i Duchem Świętym? Mówienie o pokorze pozostałych Osób Boskich wydaje się nie wzbudzać większych wątpliwości. Nieczęsto jednak mówi się w Kościele o pokorze Ojca. Tymczasem jest to, moim zdaniem, niezwykle istotna kwestia warta poświęcenia jej przynajmniej kilku artykułów. Przyjrzyjmy się więc wspólnie biblijnym i teologicznym podstawom mówienia o pokorze Boga Ojca.

Teologiczny punkt wyjścia: Atanazjańskie wyznanie wiary

Mówiąc o jakimkolwiek Bożym atrybucie, tak jak w tym przypadku o pokorze, istotne jest by pamiętać, że atrybut ten posiada w całej pełni każda z trzech Osób Boskich. Tę dynamikę oddaje bardzo dobrze Atanazjańskie wyznanie wiary. Niech zatem poniższy fragment symbolu stanie się punktem wyjścia dla naszych rozważań:

„Lecz Ojca i Syna i Ducha Świętego jedno jest Bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat. Jaki Ojciec, taki Syn, taki Duch Święty. Niestworzony Ojciec, niestworzony Syn, niestworzony Duch Święty. Niezmierzony Ojciec, niezmierzony Syn, niezmierzony Duch Święty. Wiekuisty Ojciec, wiekuisty Syn, wiekuisty Duch Święty.Wszelako nie trzej wiekuiści, lecz Jeden wiekuisty. Jako też nie trzej niestworzeni, ani trzej niezmierzeni, lecz Jeden niestworzony i Jeden niezmierzony. Także wszechmogący Ojciec, wszechmogący Syn, wszechmogący Duch Święty. A jednak nie trzej wszechmogący, lecz jeden Wszechmogący. Tak Ojciec Bogiem, Syn Bogiem, Duch Święty Bogiem.A przecie nie trzej bogowie, lecz jeden jest Bóg. (…) A w tej Trójcy nic wcześniejszego albo późniejszego, nic większego albo mniejszego, ale wszystkie trzy osoby są sobie współwiekuiste, i równe.”[i]

Tymi słowami ujmuje credo biblijną zasadę doskonałej równości pomiędzy trzema Osobami Boskimi. Wieczność, niepojętość i chwała są na równi atrybutami Ojca, Syna i Ducha. Radykalna równość we wspólnocie Trójcy Świętej oznacza, że nie ma w Niej „nic wcześniejszego albo późniejszego, nic większego albo mniejszego” . Wykluczona zatem zostaje możliwość że którakolwiek z Osób jest „większa” lub „mniejsza” niż pozostałe. Zasada równości rozciąga się także na każde stwierdzenie dotyczące atrybutów Bożych.

W kontekście niniejszych rozważań oznacza to, że pokora jest atrybutem właściwym w takim samym stopniu Ojcu, Synowi jak i Duchowi Świętemu. Nie można mówić o pokornym Synu czy Duchu nie mówiąc o pokornym Ojcu. Podobnie błędne jest myślenie o którejkolwiek z Osób Boskich jako mniej lub bardziej pokornej niż pozostałe. Jeśli mówimy, że Bóg jest pokorny, to znaczy, że pokorny jest zarówno Ojciec, Syn jak i Duch Święty. Jeśli przypisujemy pokorę Synowi oraz Duchowi Świętemu, musimy także konsekwentnie przypisać ją Ojcu.

Kory Capps

https://korycapps.wordpress.com/2014/11/23/the-humility-of-god-the-father/

 


[i] Całość dostępna tutaj: https://www.ultramontes.pl/Quicumque.htm

Content bottom

Modlitwa Wstawiennicza

Na czym polega modlitwa wstawiennicza?

Jest ona modlitwą, podczas której grupa osób wstawia się za człowiekiem potrzebującym umocnienia, uzdrowienia, uwolnienia, przez co objawia się i urzeczywistnia zatroskanie Boga o człowieka, który jest wrażliwy na jego cierpienie, grzech, zniewolenie.


Modlitwa wstawiennicza nie jest niczym innym, niż  jednym z rodzajów modlitwy prośby, wyróżniającym się tym, że nie modlimy się w niej za nas samych, ale  za kogoś innego. Osoba, za którą się modlimy przychodzi, sama prosi o modlitwę i podaje jej szczegółową intencję. 

Oprócz modlitwy, osoba otrzymuje doświadczenie Kościoła podczas modlitwy wstawienniczej. Człowiek czuje, że ktoś jest przy nim, że nie jest sam ze swoimi problemami.

Dlaczego lepiej modlić się wspólnotowo niż pojedynczo?

Pismo Święte mówi: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (MT 18, 20) oraz „Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie” (Mt 18, 19). Zapewnienie obecności samego Jezusa podczas takiej modlitwy, oraz większa skuteczność tej modlitwy, zachęca Nas do jej praktykowania.

Jeżeli potrzebujesz modlitwy, zapraszamy.

Modlitwa odbywa się w salce Domu Katolickiego, w co drugą sobotę przed spotkaniem modlitewnym Wspólnoty Nowy-Pęd, od godz. 16:00. Najlepiej umówić się mailowo (intencje.modlitewne@op.pl) lub telefonicznie-sms (501377219).

Pamiętaj, aby przystąpić do modlitwy w stanie łaski uświęcającej. W stanie grzechu ciężkiego jesteśmy oddaleni od Pana Boga i niezdolni przyjąć Jego dary. 

modlitwa-wstaw

Kurs Alfa

Alfa Sucha 

Pragniemy zaprosić chętnych na kurs w Suchej Beskidzkiej.

Gościnność, rozmowa, zrozumienie i ciekawe historie to określenia kursu Alfa, które niezwykle trafnie charakteryzują nas i naszych przyjaciół. 

Przyjdź i przekonaj się sam!


Czym jest kurs Alfa

Co to jest Kurs Alfa? 
Alfa to cykl 10 spotkań prezentujących podstawy chrześcijaństwa, w sposób przystępny i nie wywierający presji. Jest to miejsce, gdzie można dzielić się swoimi przemyśleniami i odkrywać sens życia. Alpha jest przeznaczona w pierwszym rzędzie dla osób, które nie chodzą do kościoła lub nie byli w kościele od dawna, a są zainteresowani wiarą chrześcijańską.

Zapraszamy na stronę naszych przyjaciół ze wspólnoty Góra Oliwna, to od nich uczyliśmy się prowadzić kursy Alfa.

Fundacja Nowy Pęd

Celem Fundacji jest: 
  1. Zapobieganie w duchu chrześcijańskim zjawiskom patologicznym powszechnie występującym we współczesnym społeczeństwie: chorobom, przemocy, biedzie, bezrobociu, przestępczości, narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom. 
  2. Organizowanie w duchu chrześcijańskim pomocy materialnej, edukacyjnej, prawnej, medycznej: osobom bezrobotnym, resocjalizowanym, wychodzącym z nałogów i ich rodzinom. 
  3. Pomoc materialna, edukacyjna, prawna, medyczna osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, starszym i innym w skrajnie trudnej sytuacji materialnej.

 
Obszary działań
  1. Działalność charytatywna
  2. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
  3. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 
  1. Ochrona i promocja zdrowia
  2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym